گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بهار۹۷)

 

 

نمایی از فضای داخلی ؛ پارکینگ پارت A (فروردین ماه)

 

 

نمایی از فضای داخلی(فروردین ماه)

 

 

قالب بندی سقف طبقه اول در پارتD (اردیبهشت ماه)

 

 

نمایی از فضای داخلی ؛ پارکینگ (اردیبهشت ماه)

 

 

قالب بندی سقف طبقه چهارم و پنجم در پارت D (خردادماه)