گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش اول)

 

تعیین محدوده های خاکبرداری توسط تیم نقشه برداری و آغاز عملیات خاکبرداری پروژه فدک