گزارش خبری از پیشرفت پروژه (پاییز ۹۶)

 

نمایی از ضلع جنوبی پروژه (مرحله بتن ریزی فونداسیون در پارت D )

اواخر شهریور۹۶

 

پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک در یک نگاه (آبان ماه ۹۶)

 

 

نمایی از روند پیشرفت در طبقات و سازه ورودی اصلی در طبقه همکف

آذرماه ۹۶