گزارش خبری از پیشرفت پروژه (پاییز 97)

 

 

قالب بندی و آرماتور بندی سقف 6 و 7 در پارت D پروژه

 

 

نمایی از ضلع شمالی پارت D