گزارش خبری از پیشرفت پروژه (زمستان۹۶)

 

 

پیشرفت پارکینگ های مسقف پروژه فدک مال (دی ماه)

 

 

نمایی از ضلع جنوبی پروژه (بهمن ماه)

 

 

مرحله قالب بندی سقف پارکینگ اول در پارت D (بهمن ماه )

 

 

روند پیشرفت سازه ورودی اصلی پروژه (اسفندماه)

 

 

مرحله بتن ریزی ، قالبندی و آرماتور بندی سقف طبقات اول و دوم در پارت D (اسفندماه)