گزارش خبری از پیشرفت پروژه (زمستان۹۶)

 

نمایی از ضلع جنوبی و بتن ریزی ستون در پارتD(دی ماه)

پیشرفت پارکینگ های مسقف پروژه فدک مال (دی ماه)

نمایی از ضلع جنوبی پروژه (بهمن ماه)

مرحله قالب بندی سقف پارکینگ اول در پارت D (بهمن ماه )