گزارش خبری از پیشرفت پروژه (تابستان 97)

قالبندی سقف طبقه دوم و سوم در بلوک D(تیرماه97)

 

نمایی از سازه ورودی اصلی از بام (تیرماه 97)

 

نمایی از ضلع شرقی پروژه مرداد ماه 97