گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بهار 98)

 

اجرای نما در ضلع شرقی پروژه فدک مال

 

مراحل اجرای نما در ضلع غربی پروژه