گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش چهارم)

 

آغاز مراحل داربست بندی و قالب بندی سقف