گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش پنجم)

 

اتمام قالب بندی و شروع عملیات آرماتوربندی شبکه پایین سقف طبقه همکف در پارت A

 

اتمام قالب بندی و شروع عملیات آرماتور بندی شبکه پایین سقف در پارت C

 

انجام مرحله کوبیاکس گذاری سقف طبقه اول در پارت C