گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش دوم)

 

شروع مرحله بتن ریزی مگر و آرماتور بندی فونداسیون پروژه فدک