گزارش خبری از پیشرفت پروژه (بخش سوم)

 

بتن ریزی فونداسیون پروژه

 

بتن ریزی و قالب بندی ستون ها در ادامه ساخت پروژه فدک