مجموعه دانشگاهی فدک مال ؛ فضایی علمی در قلب یک مجتمع تجاری ، تفریحی و گردشگری

دانشگاه و مرکز علمی فدک مال با فضایی به مساحت ۴۲۵۲ متر مربع و در ضلع شمالی طبقه دوم این پروژه ایجاد خواهد شد. هدف از تاسیس این مجموعه دانشگاهی ؛ توسعه فضای علمی و آموزشی ، آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و در کنار آن توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص است. در مجموعه فدک مال در آینده ای نه چندان دور می توانیم همچون مجموعه اصفهان سیتی سنتر با ایجاد چنین مراکزی شاهد رشد علمی ، آموزشی و فرهنگی کشور در قالب یک مجموعه تجاری ، تفریحی و گردشگری باشیم.