مجموعه اداری فدک مال ؛ فضای متمرکز از دفاتر اداری مدرن

دفاتر اداری فدک مال با هدف ایجاد یک فضای متمرکز اداری از شرکت های داخلی و بین المللی در طبقه سوم تا ششم در بلوک D پروژه ایجاد خواهند شد. فدک مال اولین مجموعه ای است که در آن بیش از  ۳۰۰ دفتر کار اداری از طبقه سوم تا ششم بر روی یک شاپینگ مال ایجاد می گردد. ایجاد این فضای اداری در شمال شهر از یک سو پاسخگویی بر نیاز منطقه در خصوص کمبود دفاتر اداری مدرن خواهد بود و از سویی دیگر صاحبان مشاغل و مدیران این فرصت را خواهند داشت که امور اداری و خدمات خود را در تمام طول روز به انجام برسانند و با گذشت زمان این مهم در کاهش میزان ترددهای صبحگاهی در خیابان های پر رفت و آن منطقه نیز تاثیر گذار خواهد بود.