بانک ها ؛ یکی از مراکز خدماتی مجموعه فدک مال

امکان استفاده از دو طبقه پارکینگ مسقف در مجموعه فدک مال
هایپر استار ؛ مکانی برای تامین نیازهای اصلی
بانک ها ؛ یکی از مراکز خدماتی فدک مال
فرصتی برای هیجان کودکان در شهربازی سرپوشیده

مجموعه غذایی فودکورت در طبقه دوم فدک مال

ایجاد گالری هنری در طبقه دوم فدک مال
مجموعه اداری فدک مال ؛ فضایی متمرکز از دفاتر اداری مدرن

سالن های سینمایی فدک مال واقع در طبقه دوم

مجموعه دانشگاهی فدک مال واقع در طبقه دوم

فروشگاه ها و واحدهای تجاری فدک مال
previous arrow
next arrow
Slider

یکی از موارد مهمی که در ساخت هر مجتمع تجاری ، تفریحی و گردشگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد ، چیدمان و انتخاب اصناف مناسب در طبقات به ویژه طبقه همکف هر مجموعه با هدف رضایت مراجعه کننده می باشد. باید توجه نمود کاربری های که دارای بیشترین مخاطب هستند و گاهی نیز مراجعه کننده فقط به دلیل استفاده و با هدف سریع تر انجام دادن آنها وارد یک مجتمع تجاری می گردد ، باید در طبقه همکف مجموعه قرار گیرند. بنابراین وجود بانک ها نیز در مجتمع های تجاری به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز خدمات و قرارگیری آنها در طبقات همکف جهت دسترسی آسانتر برای مراجعه کنندگان ، بسیار حائز اهمیت است. در پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک امکان اینگونه خدمات در طبقه همکف پیش بینی شده است.