بانک ها ؛ یکی از مراکز خدماتی مجموعه فدک مال

previous arrow
next arrow
Slider

یکی از موارد مهمی که در ساخت هر مجتمع تجاری ، تفریحی و گردشگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد ، چیدمان و انتخاب اصناف مناسب در طبقات به ویژه طبقه همکف هر مجموعه با هدف رضایت مراجعه کننده می باشد. باید توجه نمود کاربری های که دارای بیشترین مخاطب هستند و گاهی نیز مراجعه کننده فقط به دلیل استفاده و با هدف سریع تر انجام دادن آنها وارد یک مجتمع تجاری می گردد ، باید در طبقه همکف مجموعه قرار گیرند. بنابراین وجود بانک ها نیز در مجتمع های تجاری به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز خدمات و قرارگیری آنها در طبقات همکف جهت دسترسی آسانتر برای مراجعه کنندگان ، بسیار حائز اهمیت است. در پروژه تجاری ، تفریحی و گردشگری فدک امکان اینگونه خدمات در طبقه همکف پیش بینی شده است.